BTC/USD 32927.29$ETH/USD 1256.14$DASH/USD 106.96$LTC/USD 140.54$XMR/USD 139.52$ZEC/USD 88.63$
BTC/USD 32927.29$ETH/USD 1256.14$DASH/USD 106.96$LTC/USD 140.54$XMR/USD 139.52$ZEC/USD 88.63$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Autoratlīdzības saņēmējiem: jauna IIN maksāšanas kārtība, VSAOI

Autoratlīdzības saņēmējiem: jauna IIN maksāšanas kārtība, VSAOI

Autoratlīdzības saņēmējiem: jauna IIN maksāšanas kārtība, VSAOI 16.12.2020

Līdz 2021. gada 1. jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem saglabājas līdzšinējā nodokļu maksāšanas kārtība un likmes. 

Ar 2021. gada 1. jūliju samaksu par intelektuālo īpašumu (turpmāk – autoratlīdzība) uzskata par saimnieciskās darbības ienākumu (izņemot, ja to izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja vien pēc ekonomiskās būtības tas nav uzskatāms par algota darba ienākumu. 


Samaksa par intelektuālo īpašumu — jebkurš maksājums, kuru saņem kā atlīdzību par autortiesībām un blakustiesībām vai kā atlīdzību par tiesībām izmantot autortiesības un blakustiesības uz literatūras, zinātnes vai mākslas darbiem, ieskaitot datorprogrammas, filmas, fonogrammas, patentus, preču zīmes, dizainparaugu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu, vai par tiesībām izmantot ražošanas, komerciālās vai zinātniskās iekārtas, vai par to izmantošanu, vai par informāciju attiecībā uz rūpniecisku, komerciālu vai zinātnisku darbību un pieredzi. 


No 2021. gada 1. jūlija, ja autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, autoratlīdzību saņēmējs reģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējs

Autoratlīdzības saņēmējs saimnieciskās darbības veicējs – no autoratlīdzības maksājamo IIN aprēķina gada ienākumu deklarācijā, atskaitot nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā no autoratlīdzības ieņēmumiem vai faktiskos izdevumus, ja tie ir lielāki, un piemērojot progresīvo IIN likmi.


Autoru darbu un izpildījumu veidus un nosacīto izdevumu piemērošanas apmēru atkarībā no autora darba vai izpildījuma veida nosaka Ministru kabinets. 

Autoratlīdzības izmaksātājs izmaksas vietā neietur IIN, ja autors ir reģistrējis saimniecisko darbību, un paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām ienākumu, ko izmaksā autoratlīdzības saņēmējam – saimnieciskās darbības veicējam – , deklarē kā saimnieciskās darbības ienākumu. 


Pārejas periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, piemērojot šādu nodokļa maksāšanas kārtību: 

➢ autoratlīdzības izmaksātājs (kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību, ietur IIN izmaksas vietā, nepiemērojot izdevumu normas, un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā, piemērojot likmi: 

 • autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 euro – 25%; 
 • autoratlīdzības ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 euro, – 40%. 

Deklarācija

Autoratlīdzības saņēmējs līdz 2022. gada 28. februārim iesniedz VID autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarāciju, ja gada laikā izmaksas vietā nav ieturēta atbilstošā nodokļa likme, jo gada laikā autoratlīdzības izmaksājuši vairāki autoratlīdzības izmaksātāji vai autoratlīdzības ienākums gūts ārvalstīs, un deklarācijā aprēķināto IIN samaksā līdz 2022. gada 23. jūnijam. 

Ja autoratlīdzības saņēmējs līdz 2022. gada 28. februārim minēto deklarāciju neiesniedz, VID līdz 2022. gada 5. martam aizpilda deklarāciju ar informāciju, kas ir pieejama valsts informācijas sistēmās, aprēķina budžetā maksājamo nodokļa summu un paziņo to autoratlīdzības saņēmējam. Ar šo paziņošanu tiek uzskatīts, ka autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarācija ir iesniegta. 

Autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada otrā pusgada deklarācijā, kurā deklarē autoratlīdzības, nav tiesību piemērot attaisnotos izdevumus, autoratlīdzības izdevumu normas, diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Šajā deklarācijā deklarētie ienākumi netiks ietverti gada ienākumu deklarācijā – kopējā ar nodokli apliekamajā ienākumā, kuram tiek piemērota progresīvā nodokļa likme, un tie netiks ņemti vērā, nosakot diferencēto neapliekamo minimumu. 


No autoratlīdzības aprēķinātais un iemaksātais IIN (kas ieturēts, piemērojot 25% un 40% likmi) tiek sadalīts: 

➢ 80 % – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI); 
➢ 20 % – iedzīvotāju ienākumu nodoklim (IIN).

Ja autoratlīdzību izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija: 

➢ no autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, IIN ieturēšanas kārtība nemainās,

➢ autoratlīdzības saņēmējam nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam, jo autoratlīdzību, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, neietver nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ienākumos; 

➢ kolektīvā pārvaldījuma organizācija gada laikā no autoratlīdzības aprēķina un ietur nodokli, atskaitot nosacīto izdevumu normu un piemērojot IIN 20% likmi, un iemaksā ieturēto IIN vienotajā nodokļu kontā līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam; 

➢ iesniedzot GID, šāds autoratlīdzības ienākums tiek ieskaitīts kopējā autoratlīdzības saņēmēja gada apliekamajā ienākumā, un tam piemēro progresīvo IIN likmi. 


Autoratlīdzībai, ko izmaksā 2021. gadā atbilstoši autoratlīdzības līgumam, kas noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim, IIN piemērojams līdzšinējā kārtībā (t. i., piemērojot likuma normas, kas spēkā 2020. gada 31. decembrī).


VSAOI: Grozījumi attiecībā uz autoratlīdzībām

Līdz 2021. gada 1. jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem saglabājas līdzšinējā nodokļu maksāšanas kārtība un likmes. 

Pārejas periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, piemērojot šādu nodokļa maksāšanas kārtību: 

➢ autoratlīdzības izmaksātājs (kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību, ietur IIN izmaksas vietā, nepiemērojot izdevumu normas, un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā, piemērojot likmi:

- autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 eiro – 25%;
- autoratlīdzības ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro, – 40%.

Avots: vid.gov.lv

♦ Seko līdzi TAX.LV rakstiem arī Facebook lapā (ŠEIT). 
Jaunumi
GRAFA_V.png