BTC/USD 54662.9$ETH/USD 2581.28$DASH/USD 305.48$LTC/USD 281.08$XMR/USD 387.02$ZEC/USD 243.97$
BTC/USD 54662.9$ETH/USD 2581.28$DASH/USD 305.48$LTC/USD 281.08$XMR/USD 387.02$ZEC/USD 243.97$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Aktuālā informācija par atbalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu, pabalsta saņēmēja maiņa

Aktuālā informācija par atbalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu, pabalsta saņēmēja maiņa

Aktuālā informācija par atbalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu, pabalsta saņēmēja maiņa 24.02.2021

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizēju 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās:

  • līdz 31. martam personām, kuras laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim saņem vienu šiem VSAA piešķirtajiem pabalstiem:

→ bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam, 

→ ģimenes valsts pabalsts, 

→ piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.
Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams! Pabalstu par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski tajā kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu.

Atbalsta maksājumi nenotiks vienlaikus ar ikmēneša pabalstu izmaksa paredzēta 2021. gada marta beigās

Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, tāpēc saņemšanas datumi par katru bērnu var atšķirties.

  • 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim personai piešķirts maternitātes pabalsts un bērns piedzims līdz 6. aprīlim.

Piemērs. Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada 12. aprīlim. Bērns piedzimis 2021. gada 15. februārī. Viņai ir tiesības saņemt 500 eiro atbalstu, jo bērns piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam 6. aprīlim un laikā no 1. marta līdz 6. aprīlim sieviete ir saņēmusi maternitātes pabalstu. Beidzoties maternitātes pabalsta izmaksai, no 13. aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs un izmaksās arī 500 eiro atbalstu.

  • 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja tiesības uz tiem ir  periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim, bet pieprasīti un piešķirti pēc 1. marta.

Piemērs. Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 3. marta, bet persona šo pabalstu VSAA pieprasījusi 5. maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu.


PABALSTA SAŅĒMĒJA MAIŅA

Ja vienam vecākam pastāv domstarpības par kāda no minēto pabalstu izmaksu otram vecākam, VSAA aicina personas līdz 2021. gada 1. martam vērsties savas administratīvās teritorijas bāriņtiesā ar iesniegumu par pabalsta izmaksu viņam.

Situācijā, kad bāriņtiesa līdz 2021. gada 1. martam saņems iesniegumu no personas ar lūgumu par kāda no pabalsta izmaksas maiņu un piešķiršanu personai, kura faktiski audzina bērnu, bāriņtiesa nekavējoties par to informēs VSAA un VSAA uz minētā iesnieguma pamata būs tiesīga veikt jau piešķirtā pabalsta, kā arī vienreizēja atbalsta izmaksas apturēšanu līdz brīdim, kamēr bāriņtiesa pieņems lēmumu, kurš no vecākiem ir bērna faktiskais audzinātājs un ir tiesīgs turpmāk saņemt pabalstus par bērnu.

Ja personas iesniegums par pabalsta izmaksas maiņu tiks saņemts pēc 2021. gada 1. marta, bāriņtiesa ziņas par administratīvās lietas ierosināšanu nesniegs VSAA un vienreizējo atbalstu saņems vecāks, kuram šobrīd ir tiesības uz kādu no minētajiem pabalstiem.


PERSONĀM, KAS MINĒTOS PABALSTUS NESAŅEM, BET IR UZ TIEM TIESĪBAS

Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, kurām:

  • ir tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet nav to līdz šim pieprasījušas;
  • ir piešķirts, bērna kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet to nesaņem, jo mainīts kredītiestādes konts un jaunais konts nav paziņots VSAA,

jāiesniedz VSAA iesniegums.

Ja iesniegumu VSAA saņems:

- līdz 1. martam — tad 500 eiro vienreizējo pabalstu par bērnu izmaksās līdz 31. martam;
- pēc 1. marta — tad 500 eiro atbalstu izmaksās 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta/ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas.


KĀ IESNIEGT? 

→ elektroniski portālā Latvija.lv → e-pakalpojums E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” →

♦ Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršana vai

♦ Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršana.

♦ Izmantojiet e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, ja pēdējos trīs gadus esat dzīvojis vai strādājis ārpus Latvijas kādā citā ES/EEZ dalībvalstī, pievienojiet aizpildītu iesnieguma veidlapu no VSAA mājaslapasIesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ).

Konta maiņai rakstiet iesniegumu brīvā formā.


Svarīgi! 

  • No izmaksātā atbalsta VSAA nekādus ieturējumus neveiks.

  • Lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam jāinformē tiesu izpildītājs, norādot kontu, kurā atbalsts tiks ieskaitīts. VSAA izziņas šim nolūkam nav jāpieprasa.

  • Ja vēlaties noskaidrot, vai esat pabalsta saņēmējs, izmantojiet e-pakalpojumu Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem portālā Latvija.lv.

Avots: Labklājības ministrija (lm.gov.lv), VSAA (vsaa.gov.lv).

Jaunumi
GRAFA_V.png