BTC/USD 10309.56$ETH/USD 324.23$DASH/USD 65.85$LTC/USD 43.54$XMR/USD 88.91$ZEC/USD 52.9$
BTC/USD 10309.56$ETH/USD 324.23$DASH/USD 65.85$LTC/USD 43.54$XMR/USD 88.91$ZEC/USD 52.9$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Kopsavilkums: Jauni tiesību akti sakarā ar COVID-19 izplatību (updated 28.04.2020)

Kopsavilkums: Jauni tiesību akti sakarā ar COVID-19 izplatību (updated 28.04.2020)

Kopsavilkums: Jauni tiesību akti sakarā ar COVID-19 izplatību (updated 28.04.2020) 30.04.2020 Jauni tiesību akti sakarā ar Covid-19 izplatību, kas stājas spēkā 2020. gada martā un aprīlī:
 1. Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību.
 2. Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā.
 3. Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās.
 4. Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.
 5. Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.
 6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 7. Par iekārtu iegādi un dāvinājuma pieņemšanu attālināta mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā.
 8. Par vadības grupu Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam.
 9. Par starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu.
 10. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.
 11. Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai.
 12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 13. Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā (spēkā no 23.03.2020).
 14. Par asistenta pakalpojumu ārkārtējās situācijas laikā (spēkā no 24.03.2020).
 15. Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pamatkapitāla palielināšanu (spēkā no 25.03.2020).
 16. Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (spēkā no 25.03.2020).
 17. Par rezerves kapitāla palielināšanu (spēkā no 25.03.2020).
 18. Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (spēka no 26.03.2020).
 19. Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība (spēkā no 26.03.2020) - zaudē spēku 10.04.2020
 20. Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā (spēkā no 27.03.2020).
 21. Par sociālo distancēšanos un piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā (spēkā no 27.03.2020).
 22. Par apropriācijas pārdali (spēkā no 27.03.2020).
 23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" - MK rīkojums Nr. 136 (spēkā no 27.03.2020).
 24. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" - MK rīkojums Nr. 137 (spēkā no 27.03.2020).
 25. Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem (spēkā no 28.03.2020).
 26. Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās (spēkā no 30.03.2020).
 27. Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem ārkārtējās situācijas laikā (spēkā no 01.04.2020).
 28. Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība (spēkā no 03.04.2020) (Tax.lv raksts pieejams šeit).
 29. Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību (spēkā no 03.04.2020).
 30. Par zāļu eksporta un izvešanas ierobežošanu (spēkā no 03.04.2020).
 31. Par pasākumiem tetovēšanas, pīrsinga un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem sociālās distancēšanās nodrošināšanai (spēkā no 03.04.2020).
 32. Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (spēkā no 05.04.2020).
 33. Par medicīniskām izziņām (spēkā no 07.04.2020).
 34. Par konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem (spēkā no 07.04.2020).
 35. Par sertifikātu, apliecību un citu dokumentu izsniegšanu ārkārtējās situācijas laikā (spēkā no 09.04.2020).
 36. Par pasākumiem rīcībai ar tāda miruša cilvēka ķermeni, kurš ir bijis inficēts ar Covid-19 vai par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tas ir bijis inficēts ar Covid-19 (spēkā no 10.04.2020).
 37. Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība - zaudē spēku 10.04.2020
 38. Grozījumi MK 2020. gada 26. marta noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem" (spēkā no 10.04.2020).
 39. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja etilspirta izvešanai (spēkā no 25.04.2020).
 40. Par pirmās palīdzības apliecībām (spēkā no 28.04.2020).
 41. Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība (spēkā no 30.04.2020).
 42. Par apsardzes sertifikātu un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izmantošanas termiņa pagarināšanu ārkārtējās situācijas laikā (spēkā no 01.05.2020).
 43. Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020. gadā (spēkā no 01.05.2020).

Grozījumi:
 1. Grozījumi Komerclikumā.
 2. Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Tax.lv raksts pieejams šeit).
 3. Grozījums Invaliditātes likumā (Tax.lv raksts pieejams šeit).
 4. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Tax.lv raksts pieejams šeit).
 5. Grozījums MK 03.04.2001. noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība".
 6. Grozījums MK 30.04.2019. noteikumos Nr. 183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā".
 7. Grozījums MK 11.12.2018. noteikumos Nr. 777 "Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku".
 8. Grozījumi  MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā".
 9. Grozījums MK 25.01.2011. noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".
 10. Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā.
 11. Grozījums Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība".Grozījumi MK 05.09.2017. noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai".
 12. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā".
 13. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā".
 14. Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums".
 15. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām".
 16. Grozījumi MK 2020. gada 26. marta noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem" (spēkā no 04.04.2020).
 17. Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (spēkā no 05.04.2020).
 18. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. marta noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem"
 19. Grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" (spēkā no 25.04.2020)

Ar ārkārtējo situāciju saistītie normatīvie akti:
 1. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums
 2. Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli.
 3. Epidemioloģiskās drošības likums.


Avots: likumi.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png