BTC/USD 48896.77$ETH/USD 1596.62$DASH/USD 232.66$LTC/USD 177.72$XMR/USD 203.3$ZEC/USD 128.02$
BTC/USD 48896.77$ETH/USD 1596.62$DASH/USD 232.66$LTC/USD 177.72$XMR/USD 203.3$ZEC/USD 128.02$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 29.01.2021

No 2021. gada 1. jūlija ieviestas minimālās iemaksas.

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas) — obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālais iemaksu objekts ceturksnī ir 1500 euro (500 euro mēnesī).


Minimālās iemaksas katrai konkrētai apdrošināmajai personai: 

aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) - summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus;  

- piedzen Valsts ieņēmumu dienests (VID) - minimālās iemaksas darba devēji un pašnodarbinātie pārskaita uz vienoto nodokļu kontu.

Kad minimālās iemaksas neaprēķina

Minimālās iemaksas neveic par:

· notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā; 
· personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi); 
· personu ar I un II grupas invaliditāti;
· personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu; 
· personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
· personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
· personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
· personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
· personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss; 
· personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai ES politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
· laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība (jāiesniedz iesniegums EDS). Iesniegumu var aizpildīt brīvā formā sadaļā Sarakste ar VID. Diensts iesniegumu nodos Aģentūrai, kura to ņems vērā aprēķinot minimālās iemaksas.
· sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem: 

1. piemērs

Lauksaimniecības uzņēmums, kurš ir sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs, periodā no 20XX. gada 1. marta līdz 20XX. gada 10. martam nodarbināja darba ņēmēju dārzeņu šķirošanā, nosakot algu 165 euro. Ņemot vērā, ka darbs veikts ārpus noteiktā sezonas perioda (no 1.aprīļa līdz 30.novembrim), uz darba ņēmēju neattiecas izņēmums.

· personu, kuru LR teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir LR (iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka);
· personu, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav LR un tā uzturas LR 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka).


Minimālo iemaksu veikšana

Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, obligāto iemaksu ziņojumos deklarētais kopējais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, obligātās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu (algu) no saviem līdzekļiem veic darba devējs

→ DARBA DEVĒJIEM

1) VSAA triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam par darba ņēmējiem un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to VID.

2) Vienas darba dienas laikā darba devējs saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām EDS.

3) Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas no saviem līdzekļiem veikt minimālās iemaksas. 

2. piemērs

Darbiniekam ir deklarēta darba alga 2021. gada jūlijā - 240 euro, augustā - 300 euro, septembrī - 400 euro.

1) Līdz 2021. gada 20. decembrim VSAA aprēķina minimālās iemaksas ceturksnī. 
2) 2021. gada 21. decembrī darba devējs EDS saņem informāciju par darbiniekam aprēķinātajām minimālajām iemaksām.
3) Darba devējs minimālās iemaksas par darba ņēmēju pārskaita vienotajā nodokļu kontā līdz 2022. gada 23. martam.

VSAA aprēķinot minimālās iemaksas ņem vērā:

♦ ja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par MK noteikto minimālo mēneša darba algu – 500 euro mēnesī, darba devējs minimālās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam (ja persona ir darba ņēmēja pie vairākiem darba devējiem) un tām kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmēja.

♦ min. mēneša iemaksu objektu piemēro proporcionāli tām pārskata ceturkšņa kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs.

♦ minimālo iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās: 

- darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas,
- bērna kopšanas atvaļinājumā, 
- par tām kalendāra dienām, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu,
- atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns,
- kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa. 

→ PAŠNODARBINĀTAJIEM

Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, minimālās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs

Pašnodarbinātais veic minimālās iemaksas tikai tajos periodos, kad nav vienlaicīgi uzskatāms par darba ņēmēju likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē. 

Ja pašnodarbinātā ziņojumā deklarētais obligāto iemaksu objekts – saimnieciskās darbības ienākums - ir mazāks par minimālo iemaksu objektu 1500 euro ceturknī, VSAA aprēķina minimālās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai, kas pašnodarbinātajam jāveic, lai obligātās iemaksas būtu veiktas minimālajā apmērā.

!!! Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 euro ceturksnī, tad viņš iesniedz EDS iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem. Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID iesniegumu par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem, VSAA aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, ja pats pašnodarbinātais nav veicis iemaksas vismaz no 1500 euro ceturksnī.

Pašnodarbinātajam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās iemaksas brīvprātīgi, ja pašnodarbinātais to vēlas.

Kopsavilkums: ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 euro ceturksnī:

 1) Iesniegums (EDS)                     Ir iesniegts: 
 - par 2021. gada 3. ceturksni - līdz 15.07.2021.;
 - par 2021. gada 3. ceturksni - līdz 15.10.2021.
 Nav iesniegts 
 2) VSAA minimālās iemaksas neaprēķina aprēķina minimālās obligātās iemaksas;
līdz 2021. gada 20. decembrim un 
2022. gada 20. martam paziņo to VID
 3) Pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem   līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas EDS 
veic min. iemaksas  par iepr. kalendāra gadu

Iesniegumu:
- aizpilda brīvā formā EDS sadaļā "Sarakste ar VID",
- jānorāda, ka konkrētā ceturkšņa mēnešos prognozētais saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 500 euro mēnesī (1500 euro ceturksnī).

3. piemērs

Šuvēja Anna, ir reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja un algotu darbu nestrādā. Anna līdz 2021.gada 15.jūlijam iesniedza VID apliecinājumu ka 2021.gada III ceturksnī plānotie saimnieciskās darbības ienākumi nesasniegs minimālo iemaksu objektu ceturksnī (1500 euro).
Annas faktiskie ienākumi ir - jūlijā 280 euro, augustā - 350 euro, septembrī - 460 euro. 
Annai līdz 2021.gada 15.oktobrim ir jāiesniedz ”Pašnodarbinātā ziņojums” un jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no 1090 euro (280+350+460).
VSAA neaprēķina Annai minimālās iemaksas par šo ceturksni.


4. piemērs

Frizieris Jānis, kas reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs nav iesniedzis iesniegumu par 3. ceturksnī plānotajiem ienākumiem un veica obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem jūlijā no 490 euro, augustā no 350 euro, septembrī no 200 euro.

Jānis 22. decembrī EDS saņem informāciju par VSAA papildus aprēķinātajām minimālajam iemaksām 3. ceturknim. Jānim ir tiesības veikt minimālo iemaksu avansa maksājumu līdz Jānis 2022. gada martā saņems no VSAA minimālo iemaksu aprēķinu par 2021.gadu.


Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par 12 MK noteiktajām minimālajām mēneša darba algām, minimālo iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās  iemaksas par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.


Minimālo iemaksu aprēķināšanas, informācijas saņemšanas un veikšanas termiņi

  Periods

Datums, līdz kuram 

VSAA aprēķina minimālas iemaksas un paziņo VID

VID EDS informē darba devēju un pašnodarbināto

Darba devējam jāveic minimālās iemaksas

Pašnodarbinātam jāveic minimālās iemaksas

III ceturksnis
(01.07.2021. - 30.09.2021.)
  Līdz 20.12.2021. Vienas darba dienas laikā  Līdz 23.03.2022. Līdz 23.03.2022. var maksāt brīvprātīgi avansā
IV ceturksnis (01.10.2021. – 31.12.2021.)   Līdz 20.03.2022. Vienas darba dienas laikā  Līdz 23.06.2022. 23.06.2022. var maksāt brīvprātīgi avansā
Par 2021. gadu   Līdz 20.03.2022. Vienas darba dienas laikā par minimālajām iemaksām, kas jāsamaksā 23.06.2022. par iepriekšējo gadu
Vienas darba dienas laikā par iemaksām, kas pārmaksātas Ir tiesības iesniegt VID iesniegums EDS, uzrādot kontu, kur saņemt atpakaļ pārmaksātās iemaksas Ir tiesības iesniegt VID iesniegums EDS, uzrādot kontu, kur saņemt atpakaļ pārmaksātās iemaksas


Avots: Labklājības ministrija (lm.gov.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png