BTC/USD 36242$ETH/USD 2557.2$DASH/USD 103.29$LTC/USD 112.39$XMR/USD 164.65$ZEC/USD 99.81$
BTC/USD 36242$ETH/USD 2557.2$DASH/USD 103.29$LTC/USD 112.39$XMR/USD 164.65$ZEC/USD 99.81$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada novembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada novembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada novembrī 01.12.2020

2020. gada novembrī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (spēkā no 28.11.2020)

Uz terminētu laiku ir ieviests jauns atbalsta veids – vienreizējs slimības palīdzības pabalsts bērna pieskatīšanai par 14 kalendārajām dienām.
Ar grozījumiem noteiktas, ka vienreizējo slimības palīdzības pabalstu finansē no valsts pamatbudžeta. No slimības palīdzības pabalsta neietur IIN un neveic VSAOI.

Tax.lv raksts par grozījumiem - ŠEIT.


Grozījumi MK 30.04.2001. noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi" (spēkā no 04.11.2020)

Ar grozījumiem precizēta un vienkāršota nodokļu atvieglojumu apliecību, atmaksāšanas apliecību, pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanas apliecību un rezidentu apliecību iesniegšanas termiņi un izskatīšanas kārtība. Jaunā redakcijā izteikts Noteikumu 1. pielikums “Rezidenta apliecība – iesniegums atvieglojumu piemērošanai”, 2. pielikums “Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļa atmaksāšanai” un 3. pielikums “Iesniegums par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu”. Noteikumos veikti citi redakcionāli grozījumi.


MK 10.11.2020 noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” (spēkā no 17.11.2020)

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai un atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Grozījumi MK 10.11.2020. noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (spēkā no 28.11.2020)

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim. Atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%

Tax.lv raksts par grozījumiem - ŠEIT


MK 10.11.2020 noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (spēkā no 17.11.2020)

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Par grantu šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.


Grozījumi MK 14.11.2017. noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (spēkā no 01.01.2021)

2021. gadā neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī. 

Maksimālais gada neapliekamais minimums 2021. gadā ir 3600 eiro gadā (300 eiro mēnesī). Apliekamo ienākumu apmērs, līdz kuram piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, ir 6000 eiro gadā (500 eiro mēnesī). Prognozējot mēneša neapliekamo minimumu 2021. gadā, piemēros ienākumu pieauguma koeficientu 1,06 (2020. gadā piemēroja 1,09). Atvieglojums par apgādībā esošu personu  2021. gadā ir 250 eiro mēnesī.

Tax.lv raksts par grozījumiem - ŠEIT.


MK 24.11.2020 noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” (spēkā no 28.11.2020)

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem:

  • darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;
  • pašnodarbinātām personām (fiziskām personām, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas) vai individuālajiem komersantiem (turpmāk – pašnodarbinātas personas) – to ienākumu kompensēšanai;
  • patentmaksātājiem – atlīdzības kompensēšanai. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png