BTC/USD 9051.94$ETH/USD 232.07$DASH/USD 85.48$LTC/USD 63.71$XMR/USD 71.33$ZEC/USD 51.98$
BTC/USD 9051.94$ETH/USD 232.07$DASH/USD 85.48$LTC/USD 63.71$XMR/USD 71.33$ZEC/USD 51.98$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada novembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada novembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada novembrī 02.12.2019

Grozījumi Iepakojuma likumā (spēkā no 19.11.2019)

Likums papildināts   ar VI nodaļu “Administratīvie pārkāpumi iepakojuma jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”, nosakot, ka par iepakotās preces vai izstrādājuma realizāciju vai izplatīšanu bez iepakotājam noteiktās reģistrēšanās piemēro naudas sodu juridiskajai personai no simt četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām. Par iepakojuma depozīta sistēmas speciālās norādes lietošanu iepakojumam, kas nav reģistrēts kā iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 22. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts vides dienests. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Grozījumi Iepakojuma likumā (spēkā no 20.11.2019)

Grozījumi likumā veikti saistībā ar depozīta sistēmas ieviešanu un piemērošanu. Depozīta sistēma darbību uzsāks 2022. gada 1. februārī. Līdz 2022. gada 31. jūlijam tirdzniecības vietās vienlaikus var laist tirgū dzērienus depozīta iepakojumā gan ar speciālo norādi (marķējumu), gan bez tās.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (spēkā no 19.11.2019) 

Likums papildināts ar XII nodaļu “Administratīvie pārkāpumi akcīzes preču aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”. Minētās nodaļas 35. pants nosaka administratīvo pārkāpumu sodus akcīzes preču aprites jomā,   36. pants  nosaka  iestādes kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.  Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” (spēkā no 19.11.2019) 

Likums papildināts  ar normu, kas  nosaka  administratīvo atbildību grāmatvedības jomā un kompetenci sodu piemērošanā. Likuma  VI. nodaļa, nosaka  uzņēmuma vadītājam administratīvo atbildību par pārkāpumiem grāmatvedības jomā:  
- par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu;
- par grāmatvedības kārtošanas prasību, gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu;
- par attaisnojuma dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu;
- par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu lietošanas kārtības neievērošanu.

Administratīvā pārkāpuma procesu par minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests. Administratīvā pārkāpuma procesu par grāmatvedības kārtošanas prasību un gada pārskatu iesniegšanas termiņu neievērošanu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gada pārskatu iesniegšanu, ja tos izdarījusi politiskā organizācija (partija), veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Par pārkāpumiem paredzēts  brīdinājums un naudas sods. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Grozījumi Muitas likumā (spēkā no 19.11.2019) 

Likums papildināts  ar 29. un 30. pantu, nosakot administratīvo atbildību  par  pārkāpumiem muitas jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29. panta trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem ārpus robežšķērsošanas vietām un robežšķērsošanas vietās, kurās netiek veikta muitas kontrole, uzsāk Valsts robežsardze. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (spēkā no 01.01.2020)

Ar grozījumiem  paaugstināta azartspēļu nodokļa likme azartspēļu automātiem (par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu) par kalendāro gadu no 4164 uz 5172 euro; ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) par kalendāro gadu no 23 400 euro uz 28 080 euro. Veikti tehniska rakstura precizējumi, precizējot terminoloģiju (“spēļu automāts” aizstāts ar terminu “azartspēļu automāts”).  Mainīts azartspēļu nodokļa ieņēmumu sadalījums pa valsts un pašvaldību budžetiem, paredzot azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” 3.panta piektajā daļā minēto objektu) – 95 procentu apmērā ieskaitīt valsts pamatbudžetā, bet 5 procentu apmērā ieskaitīt tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā organizēta azartspēle. Sadalījums pa valsts un pašvaldību budžetiem  stājas  spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (spēkā no 01.01.2020)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par profesionālu sportistu turpmāk netiks piesaistītas minimālās algas apmēram. No 2020.gada 1.janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts profesionālam sportistam ir 860 euro.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (spēkā no 01.01.2020)

Ar grozījumiem   likuma  3. panta pirmās daļas 1. punkta “d” apakšpunkta un 2.4. panta pirmās daļas 3. punkta redakcijas saistībā uz terminu  “atkritumu apglabāšana” papildināta ar  vārdiem “atkritumu poligonā, sadedzina atkritumus atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtā”. Likums papildināts ar 20.1 pantu, nosakot nodokļa aprēķināšanas kārtību  par atkritumu apglabāšanu vai sadedzināšanu. Grozījumi veikti  1. , 4. un 9. pielikuma tabulās, kā arī citos likuma pantos. 

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (spēkā no 01.01.2020)

Grozījumi veikti 22. panta pirmajā daļā, likumu papildinot ar 6.puntu, nosakot, ka   Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) ir tiesības bez  nodokļu maksātāja piekrišanas izpaust informāciju par nodokļu maksātāja darījuma partnera (juridiskās personas) nodokļu riskiem, ja nodokļu maksātājs pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā ir norādījis darījuma partneri (juridisko personu), kura darbībā atbilstoši Valsts   ieņēmumu dienesta veiktajam personas datu izvērtējumam nodokļu ieņēmumu riska jomā ir konstatēti fakti, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ir pamats sniegt minēto informāciju. Šajā gadījumā tiek paziņots arī darījuma partnerim, ka informācija par to ir izpausta konkrētajam nodokļu maksātājam. Ar grozījumiem likuma  60. panta 1. daļas ievaddaļā  noteikts, ka   Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības uzsākt procesu par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam no personas, kura ir bijusi šīs juridiskās personas valdes loceklis  vai kura faktiski īsteno valdes funkcijas un uzdevumus laikā, kad attiecīgie nokavētie nodokļu maksājumi ir izveidojušies. Grozījumi veikti arī minētā panta  pirmās daļas 3. punktu redakcijā .  No likum izslēgts vārdi “personai, kas attiecībā pret valdes locekli atzīstama par ieinteresēto personu Maksātnespējas likuma izpratnē”.

MK 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 530 “Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā” (spēkā no 22.11.2019)

Noteikumi nosaka veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un veidlapā norādāmo informāciju.

MK 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 531 “Grozījumi MK 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”” (spēkā no 22.11.2019)

Noteikumi nosaka, ja uzņēmums ir izvēlējies elektronisko rēķinu sagatavot atbilstoši Latvijas standartam, kas atbilst Eiropas Savienības noteiktajam standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, tad šādu rēķinu izraksta atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei.  Noteikumos ir aktualizēta noteikumu 45.punktā un 47.3 punktā iekļautā atsauce. MK 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas zaudēja spēku 2018.gada 7.septembrī, aizstāj MK 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

MK 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 532 “Grozījumi MK 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”” (spēkā no 22.11.2019)

Ar grozījumiem no 2020. gada palielināts  maksimālais  gada neapliekamais  minimums līdz 3600 euro gadā (300 euro mēnesī) un apliekamais  ienākumus, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, papilināts līdz 6000 euro gadā (500 euro mēnesī). Turpmāk  VID, prognozējot mēneša neapliekamo minimumu, piemēros jaunu koeficientu – ienākumu pieauguma koeficientu 1,09. Minētais koeficients ir ieviests, lai iespējami novērstu situācijas, kad iedzīvotājiem gada laikā, pieaugot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu apmēram, ir piemērots lielāks Valsts ieņēmumu dienestam prognozētais mēneša neapliekamais minimums nekā tas faktiski būtu piemērojams.

MK 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili” (spēkā no 22.11.2019)

Noteikumi nosaka:

- kārtību tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja  reģistrācijai, reģistrācijas anulēšanai un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes bloķēšanai;

- tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitāti un tajā norādāmo informāciju;

- pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzības kārtību;

- kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, un šīs informācijas apjomu.

Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra  noteikumi Nr. 555 “Grozījumi MK 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”” (spēkā no 29.11.2019)

- Ar grozījumiem palielināti dienas naudas un viesnīcu kompensāciju apmēri komandējumiem un darba braucieniem Latvijā un  ārvalstīs.
- Precizēti noteikumu 1. un 2. pielikums, tos papildinot ar vairākām valstīm, kas līdz šim nav bijušas sarakstā.
- Dienas naudas norma Latvijā paaugstināta līdz 8 euro un izdevumu norma par viesnīcu Rīgā – 120 euro par diennakti un citās apdzīvotās vietās – 60 euro par diennakti. Izdevumu normas par viesnīcu paaugstinājums noteikts arī darba braucieniem.
- Braukšanas faktiskos izdevumus LR teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota, varēs atlīdzināt pilnā apmērā.
- Darbiniekam ar institūcijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļauju par komandējuma laiku varēs atlīdzināt maksas sēdvietas rezervēšanu transportā. 
- Lai mazinātu administratīvo slogu, rīkojumu par komandējumu turpmāk varēs aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu “paraksts”, ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.
- Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

Jaunumi
GRAFA_V.png