BTC/USD 8219.05$ETH/USD 174.05$DASH/USD 69.25$LTC/USD 54.82$XMR/USD 56.94$ZEC/USD 36.69$
BTC/USD 8219.05$ETH/USD 174.05$DASH/USD 69.25$LTC/USD 54.82$XMR/USD 56.94$ZEC/USD 36.69$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada maijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada maijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada maijā 05.06.2019

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta 2019. gada 7. maija noteikumi Nr. 188 “Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs”

Noteikumi nosaka:

- prasības licences saņemšanai komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem;

- prasības, kas ieroču komersantam un ieroču brokerim jāievēro licences darbības laikā;

- kārtību, kādā komersantam izsniedz licenci, pagarina tās derīguma termiņu, izsniedz tās dublikātu vai atkārtotu licenci;

- kārtību, kādā anulē licenci un aptur licences darbību;

- kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un tās derīguma termiņa pagarināšanu.

07.05.2019.

10.05.2019.

Ministru kabineta 2019. gada 7. maija noteikumi Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 499 “Muitas atļauju noteikumi”

Saskaņā ar 2018.gada 7.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem “Muitas likumā” ir precizēts Muitas likuma 25.panta otrās daļas 1.punktā dotais deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas, sertifikātus, statusus, pilnvaras un apstiprinājumus, papildinot to arī ar minēto atļauju, sertifikātu, statusu, pilnvaru un apstiprinājumu atcelšanas kārtību. Atbilstoši deleģējumam noteikumos ir veikti tehniska rakstura precizējumi.

07.05.2019.

17.05.2019.

Ministru kabineta  2019. gada 21. maijā noteikumi Nr. 202 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību””

2018.gada 25.oktobrī tika pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””, papildinot likumu ar 12.panta ceturto un piekto daļu un pārejas noteikumu 108.punktu, nosakot, ka no 2019.gada 1.marta mazo alkoholisko dzērienu darītavu vienā kalendāra gadā saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 1000 litriem absolūtā spirta) piemērojama akcīzes nodokļa likme 50 procentu apmērā no pārējo alkoholisko dzērienu pamatlikmes. Tādejādi ar grozījumiem ir precizēta alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapa un tajā norādāmā informācija. Veikti arī grozījumi un precizējumi.

21.05.2019.

24.05.2019.

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png