BTC/USD 32989.22$ETH/USD 1269.19$DASH/USD 109.36$LTC/USD 142.24$XMR/USD 140.16$ZEC/USD 90.36$
BTC/USD 32989.22$ETH/USD 1269.19$DASH/USD 109.36$LTC/USD 142.24$XMR/USD 140.16$ZEC/USD 90.36$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Saimnieciskās darbības veicējs - izmaiņas 2021. gadā

Saimnieciskās darbības veicējs - izmaiņas 2021. gadā

Saimnieciskās darbības veicējs - izmaiņas 2021. gadā 28.12.2020


Periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam:

♦ pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu veikšanas kārtība nemainās:

- ja ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru (500 eiro), kā līdz šim ir jāveic VSAOI no ienākumiem, kuri nav mazāki par minimālo algu (500 eiro).

- ir jāveic arī VSAOI pensiju apdrošināšanai 5% apmērā.Ja ienākumi mēnesī: 

sasniedz minimālās algas apmēru  ♦ nesasniedz minimālās algas apmēru  ♦ nesasniedz 50 eiro
     500 eiro un vairāk      mazāk par 500 eiro

 mazāk par 50 eiro
no gada sākuma

         
       Obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks par 500 eiro reizina ar 31,07%* 
   
iemaksas pensiju apdrošināšanai
(5% no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 eiro un faktisko ienākumu starpības)
   
                 

VSAOI pensiju apdrošināšanai
(5% no faktiskajiem ienākumiem, atskaitot 50 eiro)

         

 obligātās iemaksas neveic

* - likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju:

1) pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā (5% vietā).

Ja ienākumi mēnesī: 
♦ sasniedz minimālās algas apmēru   ♦ nesasniedz minimālās algas apmēru   
     500 eiro un vairāk         mazāk par 500 eiro
         

Obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks par 500 eiro reizina ar 31,07% līdzšinējā kārtībā 

+
iemaksas pensiju apdrošināšanai
(10% no pārsnieguma (faktiskie ienākumi – minimālā alga))

     

  obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai
(10% no faktiskajiem ienākumiem)

**


2) ir ieviestas minimālās obligātās iemaksas.

Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas – 1500 eiro.

Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā. Ja ienākums nesasniedz minimālo VSAOI objektu – starpība jāpiemaksā pašnodarbinātajam pašam (ja negūst ienākumus citur) vai darba devējam.

** Ja ienākumi ir mazāki par minimālo algu

Ja alga ir mazāka par MK noteikto minimālo algu 500 eiro mēnesī (1500 eiro ceturksnī), par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pašnodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam.

Ja pašnodarbināta ienākums:

a) nesasniegs min VSAOI objektu ceturksnī un persona būs iesniegusi par to apliecinājumu VID (sk. informāciju par apliecinājumu zemāk): jāmaksā 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma.
b) nesasniegs min VSAOI objektu ceturksnī un persona nebūs iesniegusi par to apliecinājumu VID: 
– jāmaksā 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma un papildus VID aprēķinās papildu maksājamo VSAOI (10%) līdz minimālajam VSAOI objektam. 

Ja pašnodarbinātais (arī autoratlīdzības saņēmējs un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš: 

- iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz: 

1) 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; 
2) 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

- VID apliecinājumu nodos VSAA, un tā, ņemot vērā pašnodarbinātā prognozes, obligātās iemaksas par konkrēto ceturksni neaprēķinās.

Minimālās obligātās iemaksas neveic par: 

1) notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā; 
2) personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi); 
3) personu ar I un II grupas invaliditāti
4) personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu
5) personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu; 
6) personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti
7) personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas; 
8) personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
9) personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss
10) personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam; 
11) laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība; 
12) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.

Minimālo VSAOI objektu nepiemēro par tām dienām, kad persona ir:

- atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, 
- bērna kopšanas atvaļinājumā,
- periodā, kad aprūpē un uzraudzībā ir nodots bērns pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā, 
- pārejošas darba nespējas, 
- grūtniecības, dzemdību atvaļinājuma laikā.

Minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam:

1) aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID.

2) VID vienas darbdienas laikā informē pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā par VSAA aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

3) Pašnodarbinātajam ir tiesības līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās iemaksas brīvprātīgi.

4) Pēc kalendāra gada beigām VSAA triju mēnešu laikā veic minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un 

5) VID (EDS) informē pašnodarbināto par pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām.


Ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas 


Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma 2021. gadā obligātās iemaksas veic tāpat kā citi pašnodarbinātie katru ceturksni, nevis vienu reizi gadā, kā tas bija noteikts līdz šim. 

Par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai neveic.


Radošās personas statuss

Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par 6000 eiro, minimālo obligāto iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. 

Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās obligātās iemaksas par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. 


Avots: vid.gov.lv, sorainen.com

Seko līdzi TAX.LV rakstiem arī Facebook lapā (ŠEIT). 
Jaunumi
GRAFA_V.png