BTC/USD 33119$ETH/USD 1263.88$DASH/USD 107.17$LTC/USD 140.49$XMR/USD 139.82$ZEC/USD 88.37$
BTC/USD 33119$ETH/USD 1263.88$DASH/USD 107.17$LTC/USD 140.49$XMR/USD 139.82$ZEC/USD 88.37$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID informatīvais materiāls par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju

VID informatīvais materiāls par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju

VID informatīvais materiāls par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju 28.12.2020

VID informē, ka 2020. gada 17. decembrī ir pieņemti MK noteikumi Nr. 759 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"", kas stājas spēkā 2020. gada 23. decembrī. 

Noteikumu mērķis — noteikt kārtību, kādā ārvalstu subjektam, kurš pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā reģistrējis VID nodokļu maksātāju reģistrā, ir pienākums sniegt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.

2019. gada 13. jūnijā Saeimā ir pieņemts likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”. Saskaņā ar minētā likuma 18.² panta pirmo un septīto daļu juridiskā persona, tai skaitā personālsabiedrība, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) vestajos publiskajos reģistros, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas iesniedz UR pieteikumu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai, norādot šā likuma 18.¹ panta ceturtajā daļā noteikto informāciju. Ārvalsts subjekts šā panta prasības izpilda, iesniedzot informāciju UR (ja ārvalsts subjekta filiāle vai pārstāvniecība ir reģistrēta vai tiek reģistrēta UR vestajos reģistros) vai VID (ja ārvalsts subjekta pārstāvniecība ir reģistrēta vai tiek reģistrēta kā nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā nodokļu maksātāju reģistrā). 

Ņemot vērā minēto, Noteikumi nosaka kārtību, kādā ar 2020. gada 1. jūliju nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, kas ir jau reģistrētas, vai reģistrējoties VID nodokļu maksātāju reģistrā, iesniedz informāciju par patiesajiem labuma guvējiem. 

• Ārvalsts subjekti, VID reģistrējot nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā: 

- aizpilda pieteikumu nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā reģistrācijai (MK 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 2. pielikumu “Nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapa”). 

Informācijas izmaiņu gadījumos: 

a) ja konstatēts, ka reģistrētajai nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgajai pārstāvniecībai Latvijā ir jāsniedz informācija par patiesajiem labuma guvējiem; 

b) jau iesniegtās par patiesajiem labuma guvējiem informācijas izmaiņu gadījumā – informācijai par aktuālajiem patiesajiem labuma guvējiem nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgās pārstāvniecības aizpilda pieteikumu par informācijas izmaiņām (MK 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 5. pielikumu “Nodokļu maksātāja (cita subjekta) ziņojums par izmaiņām reģistrācijas lapā”). 

Abos gadījumos norāda šādu informāciju:
- vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir) un dzimšanas datums, mēnesis, gads,
- personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, 
- pastāvīgās dzīvesvietas valsts, 
- veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu vai ārvalsts subjektu, t. sk. norādot dalībnieka (akcionāra), biedra vai īpašnieka, ar kura starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, mēnesi un gadu), bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī īstenotās kontroles dokumentārs pamatojums. 


Noteikumi paredz VID nodrošināt informāciju VID nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par pilngadīgajiem patiesajiem labuma guvējiem, ja ārvalsts subjekta pārstāvniecība ir reģistrēta kā nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā. 

Avots: vid.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png