BTC/USD 41364.86$ETH/USD 2454.75$DASH/USD 161.47$LTC/USD 142.86$XMR/USD 237.17$ZEC/USD 110.52$
BTC/USD 41364.86$ETH/USD 2454.75$DASH/USD 161.47$LTC/USD 142.86$XMR/USD 237.17$ZEC/USD 110.52$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Izmaiņas ES tiesību aktos tirgus uzraudzības jomā

Izmaiņas ES tiesību aktos tirgus uzraudzības jomā

Izmaiņas ES tiesību aktos tirgus uzraudzības jomā 30.06.2021

No 2021.gada 16.jūlija visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, īstenojot tirgus uzraudzības pasākumus, piemērojama EP un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK/ un Regulas (EK) Nr.765/2008 un (ES) Nr.305/2011.


Saskaņā ar regulā noteikto tirgus uzraudzības iestādes atzinuma sniegšanas termiņš tiks pagarināts no trim uz četrām darba dienām no brīža, kad tiek apturēta preču laišana brīvā apgrozībā. Vairāk informācijas – sadaļas Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai apakšsadaļā “Tirgus uzraudzības pasākumi”.


No 2021. gada 26. maija tiek piemērota EP un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regula (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr.178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK. 

Regula nosaka, kā Savienībā laiž tirgū, dara pieejamas tirgū vai nodod ekspluatācijā cilvēkiem paredzētas medicīniskas ierīces un šādu ierīču piederumus. 

Detalizēta informācija - Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas tīmekļvietnēs.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png