BTC/USD 41430.53$ETH/USD 2445.82$DASH/USD 161.94$LTC/USD 142.89$XMR/USD 237.68$ZEC/USD 109.66$
BTC/USD 41430.53$ETH/USD 2445.82$DASH/USD 161.94$LTC/USD 142.89$XMR/USD 237.68$ZEC/USD 109.66$
baner_1.jpg
baner22.jpg
MUN: minimālās VSAOI - izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija

MUN: minimālās VSAOI - izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija

MUN: minimālās VSAOI - izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija 22.06.2021

No 2021. gada 1. jūlija tam nodokļu maksātājam, kurš ir:

- nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai 
- vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais

ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā.

Turpmāk minimālās sociālās iemaksas jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kas izvēlējušies MUN režīmu un kuru ienākumi ir mazāki par MK noteikto minimālo darba algu 500 eiro mēnesī (1500 eiro ceturksnī).

MUN maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem. 

  • VSAA - minimālās VSAOI apmēru aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID. 
  • VID - vienas darbdienas laikā EDS šo informāciju sniedz MUN maksātājam.
  • MUN maksātājam - tāpat kā jebkuram darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem. 


  • Pašam par sevi MUN maksātājam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās VSAOI par iepriekšējo kalendāra gadu. MUN maksātājam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās obligātās iemaksas brīvprātīgi.


Minimālās obligātās iemaksas var neveikt

ja MUN maksātājs, kurš NAV vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 1500 eiro, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Apliecinājums jāiesniedz kā brīvas formas iesniegums EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

  • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; 
  • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumā jānorāda: 

- laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī). 

Ja šādu iesniegumu neiesniedz, VSAA aprēķinās minimālās veicamās iemaksas.


Izņēmumi – minimālās obligātās iemaksas nav jāveic par: 

1) notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
2) personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi);
3) personu ar I un II grupas invaliditāti;
4) personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
5) personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti 3 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
6) personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
7) personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
8) personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
9) personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
10) personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai ES politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
11) laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
12) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.


Kā turpmāk maksāt nodokļus no mikrouzņēmumu darbinieku algām

VID atgādina, ka no 2021. gada 1. jūlija no MUN maksātāja darbinieku darba algām turpmāk ir jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, proti, IIN un VSAOI pilnā apmērā.

No 2021. gada 1. jūlija mikrouzņēmumu darbinieki, kuri bija pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decembrim (un kuri nav uzņēmuma īpašnieki), var iesniegt algas nodokļa grāmatiņu savā galvenajā darba vietā un ienākumiem piemērot neapliekamo minimumu un saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto IIN.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png