BTC/USD 6247.62$ETH/USD 131.62$DASH/USD 64.07$LTC/USD 38.3$XMR/USD 47.04$ZEC/USD 30.77$
BTC/USD 6247.62$ETH/USD 131.62$DASH/USD 64.07$LTC/USD 38.3$XMR/USD 47.04$ZEC/USD 30.77$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada februārī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada februārī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada februārī 03.03.2020 2020. gada februārī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (spēkā no 12.02.2020)

Ir noteikts jauns pienākums izmaksātājam (gan UIN maksātājam, gan arī personai, kas nav nodokļa maksātājs) ieturēt no atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu uzņēmumu ienākuma nodokli – 5% apmērā no atlīdzības izmaksas brīdī (likuma 5. panta pirmās daļas 4. punkts). Ņemot vērā, ka minētā norma ir piemērojama ar 2020. gada 12. februāri, tad UIN ir ieturams no faktiskajiem maksājumiem, kuri izmaksāti kā minētā atlīdzība, sākot ar 2020. gada 12. februāri. 

Likuma 13. pantā “Akciju atsavināšanas ienākuma neiekļaušana nodokļa bāzē” noteiktais nodokļa atvieglojums nav attiecināms uz tādas personas akciju atsavināšanu, kuras aktīvus vairāk nekā 50% veido nekustamais īpašums (jo minēto akciju atsavināšana tiek pielīdzināta nekustamā īpašuma atsavināšanai). 

Likuma 17. panta divpadsmitās daļas 3. punktā tiek noteikts jauns nosacījums, kad nodokļa maksātājam ir jāveic minimālais UIN maksājums 50 euro apmērā – nodoklis jāmaksā, ja nodokļa maksātājs gada laikā ir veicis IIN vai VSAOI mazāk nekā 100 euro apmērā. Papildināti ir izņēmumi, kad minētais nodoklis nav jāmaksā (likuma 17. panta divpadsmitās daļas 4. punkts). 

Noteikta pastāvīgās pārstāvniecības UIN deklarācijas iesniegšanas un precizēšanas kārtība. 

Papildināti ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi un precizēti personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi

Attiecībā uz avansā izsniegtajiem līdzekļiem likuma 8. pants tiek papildināts ar jaunu 2.1 daļas 1. punktu. Tas nosaka izsniegtā avansa maksājuma termiņa periodu – 12 mēneši, līdz kuram veiktais maksājums nav uzskatāms par peļņas sadali. Izsniegtais avansa maksājums maina savu ekonomisko būtību pēc 12 mēnešiem pēc tā izsniegšanas, ja līdzekļu saņēmējs nav sniedzis norunāto pakalpojumu vai piegādājis preci. 

Lai nodrošinātu skaidu un saprotamu UIN piemērošanu gadījumos, kad auditā ir konstatētas neatbilstības, likuma 8. panta 2.1 daļas 2. punktā tiek iekļauta norma (kā redakcionāls precizējums), kas atrunā, ka nodokļa bāzē iekļauj revīzijas (audita) laikā konstatētu ieņēmumu, kuru nodokļu maksātājs nebija uzrādījis grāmatvedības uzskaitē, kā arī nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatētu nepamatotu ieņēmumu samazinājuma summu. 

Jauna likuma 8. panta devītā daļa paredz normu, kas nosaka, ka reprezentatīva automobiļa iegādes vērtību veido arī citas automobiļa uzlabošanas un papildus aprīkojuma iegādes izmaksas (neatkarīgi no tā, vai tās tiek vai netiek kapitalizētas), kas veiktas 12 mēnešu periodā no automobiļa iegādes mēneša. Šīs summas noteikšanai netiek ņemti vērā izdevumi, kas saistīti ar automobiļa obligāto ikgadējo apkopi. Likumā veikti arī citi grozījumi.


Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (spēkā no 01.05.2020)

Ar grozījumiem mainīta 15. panta pirmā daļas redakcija, nosakot jaunu nodokļa likmes aprēķinu bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem):
   1) ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem — 7,4 euro;
   2) ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem — 14 euro.

Pants papildināts ar 1.1 daļu, nosakot, ka bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem), kas nav minēti šā panta pirmajā daļā, nodokļa likme ir 7,4 euro. Jaunā redakcijā izteikts 15.1 panta pirmās daļas 3. punkts, nosakot nodokļa likmes aprēķinu dabasgāzei, kuru izmanto lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei un rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei. Noteikts pilnīgs atbrīvojums no akcīzes nodokļa tādai dīzeļdegvielai, ko izmanto zvejniecībā, izņemot zveju iekšējos ūdeņos. Dīzeļdegvielai, ko izmanto zvejai iekšējos ūdeņos, piemēro akcīzes nodokļa likmi atbilstoši likuma 14. panta 2.2 daļā noteiktajam apmēram. Likums papildināts ar jaunu 6.4 daļu, kas paredz likuma 14. panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi piemērot dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tai skaitā dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, ja attiecīgie produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un ja tos izmanto: 

a) kuģos zvejniecībai iekšējos ūdeņos; 
b) kuģos zvejniecībai piekrastes ūdeņos, ja tā nav iegādāta saskaņā ar šā likuma 18. panta pirmās daļas 3.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu. 

Likumā veikti arī citi grozījumi un papildinājumi. 

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (spēkā no 06.03.2020)

Ar grozījumiem paplašināts to personu loku, par kurām atbilstoši likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5. panta pirmajai daļai, jāveic VSAOI, nosakot, ka attiecīgā norma attiecināma arī uz sakaru virsnieka laulāto, kas uzturas ārvalstī kopā ar minēto sakaru virsnieku. Likums papildināts ar pārejas noteikumu 72. punktu, nosakot, ka valsts iestādes, kas nodarbina sakaru virsniekus, kuru laulātie atbilstoši šā likumam ir obligāti sociāli apdrošināmi un par kuriem nav veiktas attiecīgās iemaksas kā par sakaru virsnieka laulāto, līdz 2020. gada 31. martam iesniedz Aģentūrai informāciju par minēto personu uzturēšanās periodu ārvalstī (bet ne agrāk kā no 2004. gada 1. maija), norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, datumu, kad persona izbraukusi uz attiecīgo ārvalsti kā sakaru virsnieka laulātais, kā arī datumu, kad persona atgriezusies no attiecīgās ārvalsts.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli" (spēkā no 27.02.2020)

Ar grozījumiem no šī gada 1. marta noteikts mērenāks akcīzes nodokļa likmes kāpums alkoholiskajiem dzērieniem: Vīnam, raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs sešiem tilpumprocentiem un starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem nodokļa likme ir 106 euro par 100 litriem dzēriena. 

Alum akcīzes nodoklis par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem ir 7,8 euro, bet starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 un līdz 22 tilpumprocentiem nodoklis par 100 litriem ir 176 euro. Savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem nodokļa pieaugums par 100 litriem absolūtā spirta ir 1642 euro. 

Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību” (spēkā no 01.01.2021)

Noteikumi nosaka izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugus un to aizpildīšanas kārtību:
   1. pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli par pārskata mēnesi;
   2. pārskats par aprēķināto izložu nodokli par pārskata mēnesi.

Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 68 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 397 “Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”” (spēkā no 07.02.2020)

Noteikumos veikti grozījumi, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas. Noteikumos precizēti terminu skaidrojumi un papildināti starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatos par katru valsti iekļautās informācijas lietošanas nosacījumi. 

Noteikumu 2.3. apakšpunktā precizēts termins “izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa”. Līdz šim noteiktā robežvērtība starptautiskas uzņēmumu grupas atzīšanai par izslēgtu starptautisku uzņēmumu grupu bija – tās kopējie ieņēmumi nedrīkstēja pārsniegt 750 milj. euro. Turpmāk par robežvērtību var uzskatīt arī 750 milj. euro vai gandrīz līdzvērtīgu summu attiecīgajā valūtā. Par “gandrīz līdzvērtīgu summu attiecīgajā valūtā” uzskatāms ieņēmumu palielinājums, kas radies valūtas svārstību rezultātā, kuras notikušas pēc tam, kad grupas uzņēmuma – nerezidenta – valstī tika ieviests pienākums iesniegt grupas pārskatu. Noteikumu 7.punkts papildināts, nosakot, ka pārskatā iekļauto informāciju nevar izmantot, lai: noteiktu transfertcenu atbilstību tirgus cenai; aizstātu katra kontrolēta darījuma detalizētu transfertcenu analīzi; koriģētu nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamo bāzi. Lai nodrošinātu tiesisko skaidrību un izvairītos no dažādām noteikumu interpretācijas iespējām, precizētas noteikumu 13. un 21. punkta redakcijas, kas nosaka grupas pārskata sagatavošanas kārtību.

Ministru kabineta 2020. gada 25. februāra noteikumi Nr. 118 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”” (spēkā no 28.02.2020)

Noteikumos mainīta norāde, uz kādu Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma pantu pamata noteikumi ir izdoti. Noteikumi papildināti ar 50.15. apakšpunktu, nosakot, ka Ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai valdītājam saskaņā ar šā likuma 7. panta ceturto daļu piemēro, ja informācija par piemērojamo atvieglojumu pieejama transportlīdzekļu reģistrā par seglu vilcēju.

Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra rīkojums Nr. 40 “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām” (spēkā no 04.02.2020)

Finanšu ministrija atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta ceturtajai daļai un Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir atbalstījusi, ka ar nodokli netiek apliktas stipendijas, kas izmaksātas no „Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds”, biedrības “Studenšu korporācija Spīdola” un nodibinājuma “Ventspils Augstskolas attīstības fonds”.


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png