BTC/USD 50973.79$ETH/USD 4352.55$DASH/USD 137.12$LTC/USD 160.19$XMR/USD 201.92$ZEC/USD 180.89$
BTC/USD 50973.79$ETH/USD 4352.55$DASH/USD 137.12$LTC/USD 160.19$XMR/USD 201.92$ZEC/USD 180.89$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada augustā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada augustā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada augustā 02.09.2021 2021. gada augustā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

Grozījumi MK noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību" (spēkā no 14.08.2021)

Precizēti termini pārskatos saistībā ar jauno atbalsta veidu par paredzamajām algu izmaksām Latgales, Rēzeknes un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kā arī lai varētu izsekot nodokļu atlaidēm, kas attiecas uz visiem speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību ieguldījumu projektiem. 

1
.pielikumā esošais pārskats tiks saukts "Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi taksācijas periodā". Noteikumos ir ietverti skaidrojumi par 1.pielikuma rindu aizpildīšanu, kā arī Pārskata par nekustamā īpašuma atlaižu piemērošanu taksācijas periodā rindu aizpildīšanu. 

Noteikumu 1. un 2.pielikumā ietvertajās veidlapās ir veikti precizējumi un papildinājumi, kas nepieciešami pārskatos norādāmas informācijas atspoguļošanai. Noteikumu 1. vai 2. pielikumā ietvertos pārskatus kapitālsabiedrības vai pašvaldības iesniegs 2022. gadā par 2021. gadā piemērotajām nodokļu atlaidēm.

Noteikumu 4.punktā ir ietverta prasība speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrībām iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) papildu informāciju par attiecīgo taksācijas periodu, aizpildot MK noteikumu Nr. 106 1. pielikumā apstiprināto pārskata formu, pie nosacījuma, ja: kapitālsabiedrība 2012.–2021. taksācijas periodā ir faktiski saņēmusi tiešo nodokļu atvieglojumus un tai ir noslēgts vairāk kā viens līgums par ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu. Minēto papildu informāciju par 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021. taksācijas periodu kapitālsabiedrība līdz 2022. gada 30. aprīlim iesniedz VID kā nestrukturētu dokumentu.


MK noteikumi Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" (spēkā no 01.10.2021)

Noteikumos noteikts:
- finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas pārziņa funkcijas un uzdevumus, tajā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, kā arī nosacījumus un kārtību piekļuves nodrošināšanai sistēmā; 
kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un to saturu; 
gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, kā arī sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu; 
kārtību, kādā Finanšu izlūkošanas dienests nosūta VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu ziņojumus un sliekšņa deklarāciju nodokļu jomā.

Spēku zaudē: 
MK noteikumi Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"; 
- MK noteikumi Nr. 407 "Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu";
MK noteikumi Nr. 162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem".


Grozījumi MK noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (spēkā no 20.08.2021)

Samazināts administratīvais slogs un manuālais darbs gada pārskata sagatavošanā un konsolidācijas veikšanā. 

Noteikumos precizētas prasības informācijas sniegšanai par VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem. Grozījumus piemēros 2021. gada pārskata sagatavošanā.


MK noteikumi Nr. 555 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru" (spēkā no 20.08.2021)

- VSAOI objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un tā noteikšanas kārtība;
- VSAOI objekta maksimālā apmēra noteikšanas kārtība;
- brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu objekta minimālais apmērs un maksimālā apmēra noteikšanas kārtība.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr. 1478 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru”.


GrozījumMK noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" (spēkā no 01.09.2021)

Jauna sadaļa – III1. "Studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju "Studētgods", sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanas nosacījumi, tās apmērs un piešķiršanas kārtība"

Noteikumu 30.1 punkta 13. apakšpunktā noteikts, ka, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 eiro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8000 eiro bruto saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju.

Informācija par ieņēmumiem tiek saņemta tiešsaistes režīmā no VID.


MK noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem" (spēkā no 01.01.2022)

Nosaka politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskata struktūru, apjomu un saturu, kā arī tā sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.
Par katru pārskata gadu politiskā organizācija (partija) sagatavo gada pārskatu, kas sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un ziņojuma.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr. 591 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem".

Grozījumi MK noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem" (spēkā no 01.09.2021)

Mainīta noteikumu 1. punkta redakcija, nosakot:

- kārtību, kādā īsteno muitas kontroles pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai;
- lēmuma saņēmēja pienākumus muitas kontroles pasākumu īstenošanas procesā;
- informāciju, kas norādāma lēmuma saņēmēja apstiprinājumā par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu;
- kārtību, kādā lēmuma saņēmējs ES regulas Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003, izpratnē sedz izdevumus par izlaišanai apturēto vai aizturēto preču glabāšanu un iznīcināšanu un nosaka šo izdevumu apmēru;
- Muitas likuma 14.4  minēto preču paraugu izņemšanas kārtību;
- kārtību, kādā preču deklarētājam vai valdītājam atdodami saskaņā ar regulas Nr. 608/2013 19. pantu izņemtie preču paraugi, ja tiek konstatēts, ka ar precēm netiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;
- kārtību, kādā muitas amatpersona aptur transportlīdzekli Latvijas muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai un nogādā transportlīdzekli muitas iestādē muitas kontroles veikšanai; 
- tehniskās prasības preču identifikācijas līdzekļiem, kā arī to izmantošanas kārtību.

Jauna II1 nodaļa - "Preču paraugu izņemšanas un atdošanas kārtība”, veikti arī citi grozījumi".


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png