BTC/USD 8825.22$ETH/USD 201.2$DASH/USD 72.04$LTC/USD 42.31$XMR/USD 61.55$ZEC/USD 44.86$
BTC/USD 8825.22$ETH/USD 201.2$DASH/USD 72.04$LTC/USD 42.31$XMR/USD 61.55$ZEC/USD 44.86$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada aprīlī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada aprīlī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada aprīlī 09.05.2019

Normatīvā 

akta 

nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijā aprēķinātā nodokļa samaksas termiņš ir atlikts līdz 2020.gada 1.decembrim, ja personai nav reģistrēta saimnieciskā darbība un gada ar nodokli apliekamie ienākumi atbilst visiem nosauktajiem nosacījumiem: 2018.gadā nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro; ir saņemti Latvijā; no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis; tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Ja iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem, aprēķinātais nodoklis nepārsniedz vienu eiro, tas nav uzskatāms par nodokļa parādu un valsts budžetā nav jāiemaksā. Ja ienākumi 2018.gadā pārsniedz 55 000 eiro, 2019.gadā – 62 800 eiro un deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var samaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas. Minētā kārtība piemērojama, iesniedzot iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem. Nodokļu maksātājam ir noteikta iespējam pašam prognozēt mēneša neapliekamo minimumu. Personas prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkst pārsniegt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru. Pamatojoties uz personas (ienākuma saņēmēja) rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, ienākuma izmaksātājs gada laikā piemēro paša ienākuma saņēmēja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Sākot ar 2019.gadu palielināta (no 4000 eiro uz 10 000 eiro gadā) kopējā neapliekamo ienākumu summa, kuru pārsniedzot rodas pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un deklarēt ar nodokli neapliekamos ienākumus. Noteikts, ka ar nodokli neapliekams ienākums ir arī čeku loterijas laimesti saskaņā ar Čeku loterijas likumu.

21.03.2019.

16.04.2019.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Ar grozījumiem papildināta likuma 3.panta pirmā daļa, nosakot, ka nodokļa maksātājs ir arī persona, kura noņem no uzskaites transportlīdzekli valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un par kuru nav iespējams saņemt nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Nodokļa likme par vienu transportlīdzekli, kurš tiek noņemts no uzskaites norakstīšanai bez nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta, ir 165 euro. No 2019.gada 1.jūlija netiks piemērots atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem) un to kompozītmateriāliem (laminātiem). Turpmāk dabas resursu nodoklis vienmēr būs jāmaksā komersantiem, kas Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas izgatavoti no plastmasas un to kompozītmateriāliem.

03.04.2019.

13.04.2019.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Ar grozījumiem papildināts likuma 30.pants ar 16 daļu, paredzot, ka nodokļu maksātājiem, tajā skaitā fiziskajām personām, kuras neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumus. Vienlaikus pārejas noteikumi ir papildināti ar 219.punktu, nosakot, ka nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri noslēgti pirms 2019.gada 1.maija un kuru darbība turpinās pēc šā datuma, un kuru pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta skaidras naudas norēķinu veidā, minētie nosacījumi piemērojami ar 2020.gada 1.janvāri.

03.04.2019.

01.05.2019.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Ar grozījumiem noteikts, ka darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona ir persona,   kura vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili, izņemot individuālo komersantu. Noteikts, ka diasporas loceklis var brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai. Likuma 21. panta desmitā daļa nosaka, ka Autopārvadājumu likuma 35. pantā minētais pārvadātājs pirms licences kartītes saņemšanas maksā obligāto iemaksu avansu - 130 euro kalendāra mēnesī par katru taksometru vai vieglo automobili, ar kuru tiek veikti pasažieru komercpārvadājumi, - īpaši šim mērķim paredzētajā kontā. Institūcija pirms licences kartītes izsniegšanas pārbauda obligāto iemaksu avansa samaksu. Pārvadātājs ir tiesīgs samazināt ikmēneša obligāto iemaksu maksājumu par samaksāto avansu. Šādos gadījumos nepiemēro šā likuma 21.1 panta ceturtās daļas nosacījumus. Ja pārvadātājs ir likvidēts vai triju gadu laikā no obligāto iemaksu avansa maksājuma veikšanas nav izmantojis obligāto iemaksu avansu, VID līdz sekojošā gada 1. aprīlim ieskaita to valsts pensiju speciālajā budžetā. Likumā veikti arī citi grozījumi.

03.04.2019.

13.04.2019.

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

Likuma 44.pants papildināts ar sesto daļu, nosakot, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz VID informāciju par attālinātiem maksājumiem, kas iepriekšējā kalendāra gadā atteikti saskaņā ar šā panta ceturto daļu, norādot maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī maksājuma datumu un maksājuma pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošos saņēmēju identificējošos datus. Vienā pārskatā var sniegt informāciju par vairākiem maksātājiem. Likumā veikti arī citi grozījumi.

03.04.2019.

13.04.2019.

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā

Likumā vārdi “elektroniskā cigarete” aizstāti ar vārdiem “elektroniskā smēķēšanas ierīce”; vārdi “uzpildes flakons” ar vārdiem “uzpildes tvertne” un “elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes tvertne” ar vārdiem “uzpildes tvertne”. Likumā veikti arī citi redakcionāli grozījumi un papildinājumi.

04.04.2019.

01.07.2019.

Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 136 “Noteikumi par apvienotajām noliktavām”

 

Noteikumi nosaka:

-  prasības un kritērijus, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātāji, kuriem ir speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai vai atļauja muitas noliktavas darbībai, vai atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai vai ir piešķirts brīvās zonas statuss, iegūst tiesības izveidot apvienoto noliktavu;

- kārtību, kādā iesniedzams un izskatāms nodokļu maksātāja iesniegums apvienotās noliktavas statusa piešķiršanai;

- apvienotās noliktavas statusa apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas nosacījumus un kārtību.

02.04.2019.

05.04.2019.

Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 153 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuri izsniedz pacientiem reģistrētās kvītis papīra formā ir atcelta prasība reģistrēto kvīti izsniegt par katru veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja veikto darījumu, kā arī atcelta prasība reģistrētajā kvītī obligāti norādīt pakalpojumu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Savukārt VID iesniedzamajā pārskatā par kvīšu izlietojumu nav nepieciešams norādīt katrā kvītī iekļauto detalizēto informāciju (pakalpojumu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī sniegto pakalpojumu un tā vērtību). Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kuri izsniedz reģistrētās kvītis papīra formā, ievēro iepriekšējo kvīšu izsniegšanas un pārskata par reģistrēto kvīšu izlietojumu aizpildīšanas kārtību. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu izsniegšanas kārtība un pārskata par reģistrēto kvīšu aizpildīšanas kārtība nav mainīta, izņemot prasību elektroniski sagatavotajā reģistrētajā kvītī obligāti norādīt pakalpojumu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Tādējādi, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, izsniedzot elektroniski sagatavotās reģistrētās kvītis ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas ģenerētu numuru, tajās preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu norādīs pēc tā pieprasījuma.

09.04.2019.

12.04.2019.

Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 155 “Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi”

 

Noteikumi nosaka Komisijas 2017. gada 15. decembra Īstenošanas regulā (ES) 2018/574 par tehniskajiem standartiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas izveidi un darbību noteikto kompetento iestādi un prasības tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas darbības nodrošināšanai. Noteikumi attiecas uz komersantiem, kas veic darbības ar tabakas izstrādājumiem.

09.04.2019.

20.05.2019.

Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 156 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību””

Grozījumi veikti pārskatā par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi taksācijas periodā (noteikumu 1.pielikums), precizējot rindu nosaukumus un svītrojot rindu, kura nav nepieciešama sakarā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanā. Minēto pārskatu aizpilda un vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu iesniedz speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrības un brīvostu licencētās kapitālsabiedrības. Šādi par 2018.pārskata gadā piemērotajām nodokļu atlaidēm speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrības un brīvostu licencētās kapitālsabiedrības sniegs informāciju EDS Valsts ieņēmumu dienestam, aizpildot minēto pārskatu, 2019.gadā vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu.

09.04.2019.

18.04.2019.

Jaunumi
GRAFA_V.png